Cele przedszkola

cele

Cele przedszkola “Chatka Małolatka”:

  1. Wspieranie i podejmowanie inicjatyw edukacyjnych pomocnych w rozwoju i kształceniu dziecka.
  2. Stwarzanie warunków do odkrywania, eksperymentowania, poznawania, działania, przeżywania w różnych formach.
  3. Stwarzanie warunków do optymalnego i harmonijnego rozwoju osobowości dziecka
  4. Stwarzanie sytuacji doskonalących pamięć, umiejętność skupienia uwagi, zdolności kojarzenia, logicznego, twórczego i oryginalnego myślenia a także działania.
  5. Tworzenie warunków do rozwoju nabytych doświadczeń językowych, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności czytania i pisania.
  6. Kształtowanie wiary we własne możliwości.
  7. Budowanie pozytywnych relacji na płaszczyźnie dziecko-nauczyciel, dziecko-dziecko.