Koncepcja przedszkola

Koncepcja pracy Przedszkola Publicznego “Chatka Małolatka” w Krakowie

Dzieciństwo to czas, który powinien obfitować w splot radosnych i przyjaznych wydarzeń, pozwalających młodemu człowiekowi na pełny rozwój i przeobrażenie w mądrego i wartościowego człowieka. Takie warunki dla rozwoju dziecka staramy się stworzyć dla państwa pociech w naszym przedszkolu. Dostarczamy naszym wychowankom wielu przeżyć, wrażeń i całej gamy uczuć związanych z życiem i działaniem w społeczeństwie. W naszym przedszkolu dzieci uczą się tolerancji, wrażliwości i otwartości. Poprzez różne formy działań dziecko staje się odkrywcą, badaczem potrafiącym radzić sobie w różnych sytuacjach. Kierujemy się mottem „Mów dziecku, ze jest dobre, że może, że potrafi”…

W naszym przedszkolu staramy się  rozumieć dzieci. Dostrzec ich odrębność, swobodę, spontaniczność i szczerość, ale też zwracamy uwagę na kruchość, delikatność i wrażliwość.  Podkreślamy prawo dziecka do szacunku. Pokazujemy jak wiele, my dorośli, możemy się od nich nauczyć. Mówimy, jak ważne jest, by rodzice pomogli stworzyć dziecku pozytywny i prawdziwy obraz samego siebie.

Bogatą ofertę edukacyjną dostosowujemy do potrzeb rodziców oraz zainteresowań i zdolności dzieci. Szczególną uwagę zwracamy na nauczanie i wychowanie przez sztukę, a zwłaszcza na oddziaływanie przez muzykę.

Oprócz tego  w naszym przedszkolu, dzieci  mogą korzystać z zajęć dodatkowo płatnych: nauka tańca nowoczesnego, klub przyrodnika, ceramika. Poza zajęciami dydaktycznymi, proponujemy wychowankom bogatą ofertę edukacyjną uwzględniającą wszystkie sfery aktywności dzieci.
Pozwalamy wychowankom odkrywać otaczający ich świat wszystkimi zmysłami poprzez:

 • spotkania z ludźmi reprezentującymi różne środowiska;
 • uroczystości przedszkolne;
 • konkursy wewnętrzne i zewnętrzne;
 • wycieczki wyjazdowe;
 • akcje na rzecz najbliższego środowiska;
 • koncerty organizowane w przedszkolu
 • profilaktykę logopedyczną, terapię;

Dbamy o to, aby nasi wychowankowie w przyszłości byli osobami, które potrafią znaleźć swój cel w życiu. Nasi wychowankowie bawią się, uczą, nawiązują przyjaźnie, prezentując własne umiejętności w spektaklach teatralnych w placówce i instytucjach zaprzyjaźnionych. Goszczą również u siebie aktorów z teatrzykami dla dzieci. Nasze dzieci zajmują czołowe miejsca w konkursach na szczeblu lokalnym i wojewódzkim. Dzieci w naszym przedszkolu mają do dyspozycji sale, z bogatym wyposażeniem odpowiednim do potrzeb i wieku dziecka.

Nasza placówka pozostaje w stałym kontakcie z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, a więc nasi podopieczni mogą liczyć na fachową pomoc logopedów, psychologa oraz pedagoga dziecięcego. Jesteśmy przedszkolem otwartym na współprace ze środowiskiem lokalnym innymi placówkami, ale przede wszystkich pragniemy jak najbardziej integrować się z rodzicami naszych wychowanków. Jako placówka nowa, pragnąca jak najlepiej spełniać Państwa oczekiwania, pozostajemy otwarci na Wasze sugestie. Naszym założeniem, jako przedszkola, jest spełniać wszelkie warunki dla pełnego i harmonijnego rozwoju dzieci. Dziecko uczęszczające do naszego przedszkola to dziecko radosne, w pełni rozwijające swoje zdolności i zdobywające wiedzę o współczesnym świecie.

W roku 2014 opracowaliśmy koncepcję pracy w której nacisk kładziemy na rozwój umiejętności twórczych i talentów naszych podopiecznych.

 

Wizja naszego przedszkola:

janusz_korczak

Mów dziecku, że jest dobre,

że może, że potrafi…

Janusz Korczak

1. Naszym założeniem jest, aby nasi wychowankowie:

 • Byli wrażliwi na piękno, sztukę i dobro.
 • Posiadali bogatą wyobraźnię twórczą i byli zdolni do spontanicznej ekspresji swoich   uczuć i myśli oraz otwarci na pomysły i inspiracje.
 • Rozwijali swoje zdolności i możliwości artystyczne.

2. Zadbamy o to, aby nasi rodzice byli współautorami sukcesów swoich dzieci.

3. My Nauczyciele tworzymy szeroko rozumiane środowisko edukacyjne, umożliwiające powstawanie w dziecku zmian rozwojowych, zgodnych z jego potencjałem

 

Misja naszego przedszkola:

 • Uczymy dzieci twórczego myślenia i działania w podejmowaniu różnorodnych aktywności na rzecz własnego rozwoju.
 • Rozbudzamy zainteresowania otaczającym światem pozwalając dziecku wyrażać własne doświadczenia i spostrzeżenia poprzez różnorodną działalność artystyczną.
 • Pomagamy dziecku uwierzyć we własne siły i możliwości wykorzystując indywidualny potencjał każdego dziecka.
 • Zapewniamy optymalne warunki do bezpiecznego i zdrowego pobytu dziecka w przedszkolu.
 • Jesteśmy otwarci na partnerską współpracę z rodziną dziecka.
 • Zapewniamy wykształconych, twórczych i kreatywnych nauczycieli.
 • Uwzględniamy możliwości i potrzeby środowiska, współpracujemy z instytucjami

 

Cel główny programu rozwoju:

Rozwijanie twórczej postawy dziecka we współpracy
z rodziną i środowiskiem lokalnym.

 

Zadania priorytetowe:

Mój dom, moja rodzina – umocnienie i nawiązanie współpracy ze środowiskiem rodzinnym dzieci.

 • Dążenie do jednolitości oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych przedszkola i środowiska rodzinnego,
 • Zapoznawanie rodziców z realizowanymi w przedszkolu planami i programami pracy
 • Kompleksowe przekazywanie wiedzy na temat funkcjonowania dziecka w przedszkolu oraz informacji o stanie gotowości szkolnej (dzieci starsze)
 • Przekazywanie porad i wskazówek od nauczycieli i specjalistów w rozpoznawaniu przyczyn i trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy
 • Wzmacnianie więzi rodzinnych i międzypokoleniowych poprzez włączanie rodziców i dziadków o organizowania i uczestnictwa w przedstawieniach, imprezach organizowanych w przedszkolu (imprezy okolicznościowe, wycieczki, konkursy)
 • Podnoszenie świadomości edukacyjnej rodziców poprzez spotkania i szkolenia
 • Włączenie rodziców dzieci do życia grupy i przedszkola poprzez organizowanie dni otwartych

 

Spotkanie z Ekoludkiem – propagowanie postaw proekologicznych w przedszkolu.

 • Propagowanie postawy proekologicznej poprzez uświadamianie dzieciom konieczności dbania o przyrodę,
 • Zapoznanie dzieci z ekosystemami tj.: las, łąka, wycieczki na łono natury,
 • Prowadzenie zajęć z autorskiego cyklu „Spotkanie z Ekoludkiem” z użyciem pacynki,
 • Akcja sortowania papieru i plastiku, systematyczne wyrzucanie do kontenerów,
 • Zapoznanie z globusem, wprowadzenie elementarnych wiadomości na temat obiegu wody w przyrodzie itp.,
 • Prowadzenie kącika przyrody: dbanie o kwiaty, zakupienie nowych roślin,
 • Wzbogacenie biblioteczki o propozycje związane z ekologią,
 • Udział w festiwalu recyklingu,
 • Zapoznanie dzieci z możliwościami powtórnego wykorzystania materiałów (recykling: papieru, butelek itp.), zajęcia plastyczne z wykorzystaniem materiałów wtórnych,
 • Uwrażliwienie na potrzebę dbania o środowisko od najmłodszych lat poprzez prawidłowe zachowanie w różnych miejscach ekosystemu
 • Wyrabianie nawyku dbania o czystość w domu, przedszkolu, miejscu zabawy i wypoczynku poprzez przestrzeganie zasad „Przyjaciela przyrody”
 • Uwrażliwienie na piękno natury poprzez obserwację świata roślin i zwierząt ( wycieczka do ogrodu botanicznego, zoo)

 

„Pięknie mówię” – rozwijanie mowy czynnej i biernej oraz aparatu mowy dziecka.

 • Wspomaganie rozwoju mowy poprzez częste zajęcia logopedyczne (Ćwiczenie aparatu mowy język, usta, policzki, podniebienie)
 • Konsultacje z logopedą
 • Wzbogacanie zasobu słownictwa poprzez omawianie historyjek obrazkowych, ilustracji, plansz,
 • Samodzielne dokończanie zdań, opowiadań, historyjek
 • Zakupienie przedmiotów wspomagających aparat oddechowy i aparat mowy (piórka, słomki, tasiemki, lusterka logopedyczne)
 • Zakupienie kart logopedycznych do rozpoznawania głosek

 

Kultura bycia, czyli przedszkolny savoir- vivre.

 • Poznawanie i utrwalanie zwrotów grzecznościowych,
 • Kształtowanie postawy tolerancji, poszanowania odmienności, bezinteresownej pomocy,
 • Kształtowanie właściwych postaw moralno- społecznych,
 • Wdrażanie do podporządkowania się ustalonym normom w grupie rówieśniczej,
 • Wyrabianie nawyków kulturalnych, prawidłowego zachowania się poprzez organizowanie gier i zabaw dydaktycznych,
 • Kształtowanie postawy szacunku wobec innych, zwracanie uwagi na właściwe zachowanie wobec dorosłych i rówieśników,
 • Kultura przy stole- czyli wdrażanie do właściwego zachowania podczas spożywania posiłków, utrzymania ładu i porządku własnego otoczenia, wprowadzenie zasad savoir- vivre przy stole,
 • Pogłębienie więzi z rodziną poprzez wspólne spotkania, zabawy,
 • Systematyczne zapoznawanie z fragmentami książki G. Kasdepke „Przedszkolny savoir- vivre”,
 • Wdrażanie do kulturalnego zachowania się w różnych instytucjach ( sklep, teatr, lekarz, fryzjer, restauracja),
 • Organizowanie  wyjść do kina, teatru.
 • Czytanie literatury dziecięcej dotyczącej tolerancji,
 • Omawianie fragmentów książki G. Kasdepke „Przedszkolny savoir-vivre”,
 • Organizowanie scenek na podstawie ww. książki,
 •  Stworzenie przedszkolnego regulaminu, przejrzystego dla dzieci (zdjęcia grup z opisami),
 • Organizowanie gier i zabaw dotyczących tematyki szeroko pojętej kultury osobistej,
 • Nauka właściwych zachowań przy stole, czy utrwalenie ich,
 • Przygotowanie dzieci do uczestnictwa w uroczystościach przedszkolnych, oraz organizowanych przez placówki zewnętrzne,
 • Organizowanie wyjść do teatru, kina, filharmonii: zwrócenie uwagi dzieci na właściwe zachowanie się, ubiór odpowiedni do miejsca,
 • Organizowanie wyjść dotyczących poznania konkretnych zawodów,

 

Jestem Europejczykiem, jestem Polakiem – poznajemy kulturę, tradycje, zwyczaje Polskie, oraz Państw Europy.

 • Wyrabianie postawy tolerancji, poszanowania innych,
 • Zapoznanie z różnymi kulturami, tradycjami,
 • Zapoznanie z różnymi państwami Unii Europejskiej (podstawowe wiadomości na temat państw: flaga, mapa, ważne miejsca, potrawy, piosenki),
 • Świętowanie dnia wejścia Polski do Unii Europejskiej (1 maja 2004 rok),
 • Zapoznanie z hymnem UE – “Oda do Radości”,
 • Urządzenie kącika „Małego Europejczyka” ( flagi, mapy , zdjęcia),
 • Urządzenie kącika regionalnego,
 • Poznanie zwrotów grzecznościowych w różnych językach,
 • Dzielenie się doświadczeniami z podróży po krajach UE,
 • Stworzenie kroniki państw UE,
 • Przygotowanie występu dzieci ze starszych grup Pt. „Dzieci świata”,
 • Zorganizowanie spotkania z kolegami z innych krajów,
 • Organizowanie pogadanek na podstawie czytanek, plakatów,
 • Stworzenie kącika europejskiego z flagami, mapą, zdjęciami, pocztówkami,
 • Stworzenie kącika regionalnego związanego z Krakowem,
 • Zapoznanie dzieci z hymnem UE- “Odą do Radości”,
 • Organizowanie zajęć tematycznych o wybranym kraju
 • Raz w miesiącu, przygotowanie scenariuszy i pomocy,
 • Tworzenie kroniki pamiątek z różnych krajów UE,
 • Opracowanie i zrealizowanie przedstawienia “Dzieci świata”,
 • Spotkania z osobami z innych krajów,

 

Twórcze inspiracje w otoczeniu dziecka – aktywność plastyczna i muzyczna w przedszkolu.

 • Tworzenie instrumentów alternatywnych wspomagających rozwijanie poczucia rytmu u dzieci ( puszka, papier, surowce wtórne)
 • Rozwijanie poczucia rytmu poprzez często organizowanie ćwiczenia logorytmiczne  i dźwiękonaśladowcze,
 • Prowadzenie zajęć plastycznych, przyrodniczych, językowych inspirowanych muzyką,
 • Zapoznawanie dzieci z muzyką i twórczością sławnych kompozytorów (Chopin, Grieg i inni),
 • Wprowadzenie zajęć umożliwiających swobodną interpretację instrumentalną utworów,
 • Zaproszenie muzyków do przedszkola,
 • Codzienne muzykowanie i śpiewanie,
 • Zapoznanie dzieci z różnego rodzaju gatunkami muzyki,
 • Zapoznawanie dzieci z bogatym światem kolorów podczas codziennych zajęć,
 • Tworzenie okazji do spontanicznej aktywności plastycznej,
 • Zapoznawanie dzieci z różnymi technikami plastycznymi, materiałami plastycznymi, fakturami,
 • Zapoznanie dzieci z dziełami znanych malarzy, omawianie reprodukcji adekwatnych do wieku dziecka, odczuć związanych z odbiorem dzieła,
 • Tworzenie prac inspirowanych dziełami znanych malarzy,
 • Tworzenie okazji do budowania kompozycji z różnych materiałów plastycznych,
 • Zorganizowanie wystawy prac dziecięcych,
 • Zorganizowanie wyjścia na wystawę do muzeum.
 • Stwarzanie możliwości do konstruowania instrumentów alternatywnych,
 • Stwarzanie możliwości do muzykowania: grania na instrumentach, wyrażania emocji podczas tańca, tworzenie swobodnego i ukierunkowanego kompaniamentu,
 • Przygotowanie zestawu ćwiczeń rozwijających wrażliwość słuchową, ćwiczeń logorytmicznych, dźwiękonaśladowczych,
 • Przygotowanie scenariuszy opowiadających w sposób przystępny dzieciom o życiu i twórczości wybranych kompozytorów,
 • Zapoznanie z wybranymi utworami klasycznymi,
 • Organizowanie spotkań muzycznych (teatrzyki muzyczne, gra na instrumentach),
 • Nauka piosenek, wspólne granie na instrumentach z dziećmi,
 • Uwrażliwienie dzieci na odmienne gatunki muzyczne: rozróżnianie muzyki klasycznej, dawnej od współczesnej.

Strony: 1 2